Namen Društva Carniolica:

promocija naravovarstva, ekološkega čebelarstva in kranjske sivke kot pomembnega dejavnika pri varovanju narave in njene biodiverzitete; dvig javne zavesti o pomenu ekološkega vrtičkarstva in kmetovanja; združevanje posameznikov, ki delujejo na področju, čebelarstva, apiturizma, apiterapije, kmetijstva, okoljevarstva, krajinske arhitekture ter sorodnih področji v Sloveniji.

 

Cilji Društva Carniolica:

izboljšanje čebelje paše v urbanih podorčjih in na podeželju; izboljševanje zdravstvenega varstva čebel in skrb za rasno čistost avtohtone kranjske sivke (osveščanje o posledicah lahkomiselnega in protizakonitega vnašanja matic drugih ras oziroma križancev, kot je buckfaška čebela); prirejanje delavnic in strokovnih srečanj s področja čebelarstva, naravovarstva in apiterapije.